اهداف توانبخشی سالمندان

هدف اصلی توانبخشی سالمندان شامل موارد زیر است:

افزایش قدرت درک و تشخیص. بسیاری از سالمندان با مشکل کاهش قدرت ادراک اطراف و اشخاص روبرو هستند.

گاهی به دلیل بیماریهایی همچون آلزایمر و گاهی به دلیل اثرات روانی کاهش فعالیت های ذهنی، تنهایی و عدم حمایت توسط اطرافیان.

توان یابی. سالمندان باید بتوانند فعالیت های روزانه خود را انجام دهند و از این نظر استقلال نسبی داشته باشند.

پایدارسازی شرایط فرد. هیچ روشی برای معکوس کردن تاثیر افزایش سن وجود ندارد.

اما میتوان با مراقبت، تاثیر افزایش سن بر کهولت و ناتوانی را کندتر ساخت.