تغذیه سالمندان

کنترل سطح ریزمغذیها، الکترولیتها و فاکتورهای مهم سلامت از طریق آزمایشات دوره ای ضروری است.
بسیاری از سالمندان زمانی از پوکی استخوان خود مطلع میشوند که دچار شکستگی یا دررفتگی های شدید و غیر قابل درمان میشوند.
بنابراین بررسی تراکم استخوان در سالمندی اهمیت فراوان دارد.
از آنجایی که جذب ریزمغذی های مواد غذایی از معده و روده در سالمندان کاهش می یابد، بهتر است زیر نظر پزشک از مکمل های خوراکی یا تزریقی استفاده کنند.