خدمات توانبخشی سالمندان

توانبخشی یعنی انجام کلیه فعالیت های که منجر به افزایش توان و قدرت جسمی و ظرفیت روانی فرد شود.
دغدغه توانبخشی سالمندان، کاهش تاثیر ناتوانی های ناشی از کهولت سن، بر کیفیت زندگی فرد است.
اگرچه یک سالمند نیاز بیشتری به حمایت معنوی و مراقبت فردی دارد، اما تنهایی در دوران سالمندی امری شایع است.
این مسئله لزوم وجود و استفاده از خدمات اجتماعی حمایت از سالمندان را نشان میدهد.
برای توانبخشی سالمندان به مجموعه ای از افراد متخصص در حوزه های مختلف نیاز است.