ورزش سالمندان

ورزش سالمندان باید حتما زیر نظر متخصص ورزش سالمندان انجام شود. در صورت توان، ورزشهایی همچون راه رفتن در آب، آب درمانی، پیاده روی و یوگا به عنوان حداقل فعالیت بدنی که تاثیر بسیار خوبی بر جسم و روان دارند، پیشنهاد میشوند.