گپ وگفت و نظرسنجی باتعدادی از فرزانگان وسالمندان شهر

Donate Now

گپ وگفت و نظرسنجی باتعدادی از فرزانگان وسالمندان شهر، باموضوع بررسی مشکلات وچالشهای دوران سالمندی و انعکاس آن به مسئولین مربوطه،وهمچنین دیدگاه آنان نسبت به موسسه خیریه فرزانگان وانتظارات وتوقعاتی که از مسئولین خاصه #شورای سالمندان استان دارند.
#موسسه_خیریه_فرزانگان_قم